Z MARYJĄ I ŚWIĘTYM PAWŁEM POZNAWAĆ I ROZWAŻAĆ CHRYSTUSA Rozważania na nabożeństwa majowe Zobacz większe

Z MARYJĄ I ŚWIĘTYM PAWŁEM POZNAWAĆ I ROZWAŻAĆ CHRYSTUSA Rozważania na nabożeństwa majowe

Nowy

ks. Piotr Łabuda

: Książki

4,00 zł

Opis

Nabożeństwa majowe to dobra sposobność, aby modląc się wezwaniami Litanii loretańskiej, wpatrując się w postać Najświętszej Matki Jezusa Chrystusa, równocześnie poznawać patrona roku jubileuszowego – Świętego Pawła. Jego życie jest pod wieloma względami podobne do życia Matki Jezusa Chrystusa. Mimo że Maryja zawsze była wolna od jakiejkolwiek nieprawości, Paweł zaś nieustannie doświadczał „ościeni” słabości (zob. 2 Kor 12,7), to niniejsze nabożeństwa mają za cel zwrócić uwagę na te wydarzenia z życia Apostoła, które czynią go bliskim Maryi i są dla nas wzorem do naśladowania.

Więcej informacji

ISBN 978-83-733270-6-1
rok wydania 2009
ilość stron 103
format A5

Spis treści

Od Autora
Święty Paweł uczniem Chrystusa tak jak Maryja
Rodzice Szawła
Młody Szaweł
Świadek męczeństwa Szczepana
Spotkanie z Jezusem u bram Damaszku
Posłannictwo Ananiasza
Głosiciel Dobrej Nowiny
Szaweł w Jerozolimie
Pobyt Szawła w Cylicji i Tarsie
Pobyt Szawła i Barnaby w Antiochii Syryjskiej
Pomoc dla Jerozolimy
Podróż misyjna z Antiochii na Cypr
Rozstanie Pawła z Janem Markiem
Pobyt Pawła i Barnaby w Antiochii Pizydyjskiej
Działalność apostolska w Ikonium, Listrze i Derbe
Sobór Jerozolimski
W służbie prawdzie
Druga wyprawa misyjna Pawła
Pierwsze przybycie Pawła do Europy
Paweł nauczający i uzdrawiający chorych
Pobyt Pawła i misjonarzy w Tesalonice
Paweł w Atenach
Wyprawa Pawła do Koryntu
Działalność Pawła w Efezie
Listy Pawła do Galatów i Filipian
Listy Pawła do Koryntian
List Pawła do Rzymian
Uwięzienie Pawła w Jerozolimie
Przesłuchanie Pawła w Cezarei
Mowa obronna Pawła przed Herodem
Droga Pawła z Cezarei do Rzymu
W drodze ku wieczności
Bibliografia

 

Fragment

Święty Paweł uczniem Chrystusa tak jak Maryja

Rok Świętego Pawła zachęca nas do poznania osoby i dzieła Apostoła Narodów. Ojciec Święty Benedykt XVI, zapowiadając rozpoczęcie roku jubileuszowego, powiedział, że „dziś także Chrystus potrzebuje apostołów gotowych poświęcić samych siebie. Potrzebuje świadków i męczenników, jak Święty Paweł: kiedyś gwałtowny prześladowca chrześcijan, kiedy na drodze do Damaszku padł na ziemię oślepiony boskim światłem, bez wahania przeszedł na stronę Krzyża i poszedł za nim bez zastanowienia. Żył i pracował dla Chrystusa; dla Niego cierpiał i umarł. Jakże aktualny jest jego przykład”.
Nabożeństwa majowe to dobra sposobność, aby modląc się wezwaniami Litanii loretańskiej, wpatrując się w postać Najświętszej Matki Jezusa Chrystusa, równocześnie poznawać patrona roku jubileuszowego – Świętego Pawła. Jego życie jest pod wieloma względami podobne do życia Matki Jezusa Chrystusa. Święty Paweł i Maryja byli bez reszty oddani służbie Bogu. Rzecz jasna, że Paweł, wcześniej Szaweł, odbył długą drogę, by stać się uczniem Jezusa Chrystusa, by osiągnąć świętość. Co więcej, po nawróceniu u bram Damaszku, nieustannie podejmował trud życia w prawdziwej świętości. Maryja zaś zawsze była wolna „od wszelkiej zmazy grzechowej”.
Mimo że Maryja zawsze była wolna od jakiejkolwiek nieprawości, Paweł zaś nieustannie doświadczał „ościeni” słabości (zob. 2 Kor 12,7), to w czasie naszych nabożeństw postaramy się zwrócić uwagę na te cechy i zachowania Apostoła, które czynią go bliskim Maryi. To na ich podstawie można bowiem przypuszczać, że Paweł chciał być jak Maryja. Takie spojrzenie na Matkę Mistrza z Nazaretu i na Świętego Pawła, niezwykle gorliwego Jego ucznia, jest w pełni uprawomocnione. O ile bowiem Maryja była niepokalanie poczęta, otrzymała od Boga dar wolności od grzechu, o tyle życie Szawła wiązało się z koniecznością ciągłego przezwyciężania siebie na drodze do świętości. Dla współczesnego człowieka te dwie postacie nabierają szczególnego znaczenia. Każdy bowiem winien stawać się świętym, czyli doskonałym jak Maryja. Ona jest dla nas prawdziwym wzorem. Paweł zaś może być dla nas przykładem, jak do tej świętości dążyć.
Patrząc na życie Apostoła Narodów pod tym względem, można się przekonać, że był on człowiekiem potrzebującym nawrócenia, a kiedy już stało się ono jego udziałem, potrzebującym Bożej pomocy w trwaniu blisko Niego i głoszeniu Dobrej Nowiny. Czyż Święty Paweł nie przypomina pod tym względem każdego z nas? My także nieustannie staramy się przemieniać nasze serca, by stawały się bliższe sercu Boga, a ten trud doskonalenia siebie to nic innego, jak dążenie do świętości.
Apostoł Narodów, który przez całe swoje dojrzałe życie upodabniał się do Maryi, zapewniał swojego ucznia Tymoteusza, że Pismo Święte może nauczyć człowieka mądrości i doprowadzić go do zbawienia (zob. 2 Tm 3,15). Dlatego i my sięgniemy po Pismo Święte, które winno być dla nas głównym źródłem poznawania wiary. Sięgniemy też do apokryfów, czyli ksiąg, które co prawda opisują wydarzenia z życia Jezusa, Jego uczniów i Matki Bożej, ale które nie weszły do kanonu Pisma Świętego. Nie można ich zatem traktować jako pewnych i obiektywnych źródeł wiary, aczkolwiek podają one liczne szczegóły z życia Mistrza z Nazaretu i Jego wspólnoty. Są też w pewien sposób wyrazem wiary Kościoła pierwszych wieków. Chrześcijanie bowiem od samego początku z wielką czcią i szacunkiem odnosili się do wszystkich wiadomości mających związek z osobą Mistrza z Nazaretu, a także z Maryją, która została przez Boga wybrana, aby stać się Matką Zbawiciela.
Czytając Pismo Święte i pisma apokryficzne, odkrywając życie i dzieło Apostoła Narodów, tak często podobne do Matki Jezusa Chrystusa, będziemy mieli okazję stać się prawdziwymi uczniami Chrystusa i otaczać troską życie Boże, które jest w naszych sercach.
Maryjo, Królowo Apostołów, módl się za nami.