PROROCY IZRAELA Wprowadzenie Egzegeza Teologia Cz. II Zobacz większe

PROROCY IZRAELA Wprowadzenie Egzegeza Teologia Cz. II

Nowy

ks. Tadeusz Brzegowy

: Academica
: Biblistyka
: Książki

28,00 zł

Opis

Tom zawiera opracowanie tzw. Mniejszych proroków izraelskich, od Amosa z połowy VIII w. do Joela z ok. 400 r. przed Chr. W zmieniających się warunkach politycznych i społecznych prorocy szli do Narodu Wybranego z zawsze nowym i aktualnym przesłaniem moralnym i religijnym. Podręcznik pragnie objaśnić czytelnikowi te najcelniejsze i zawsze aktualne treści nauczania prorockiego.

Więcej informacji

ISBN 978-83-733278-6-3
rok wydania 2011
typ wydania1 IV
tłumaczenie 19
ilość stron 260
format B5

Spis treści

WYKAZ SKRÓTÓW BIBLIOGRAFICZNYCH

VII KSIĘGA AMOSA
1. Królestwo Północne jako arena działalności Amosa
2. Osobowość pasterza z Tekoa
3. Charakterystyka literacka i budowa księgi
4. Nadprzyrodzony autorytet Proroka
5. Grzechy społeczne Izraela
6. Dewiacje kultowe Izraela
7. Karząca i zbawiająca wszechmoc Boża
7.1. Pan kosmosu
7.2. Pan dziejów
7.3. Ostateczny Sędzia i Zbawca

VIII KSIĘGA OZEASZA
1. Środowisko historyczne i geograficzne
2. Osoba Ozeasza
3. Charakterystyka literacka księgi
4. Małżeńskie doświadczenia Ozeasza
5. Oblubieńczy związek Boga z Narodem Wybranym
5.1. Miłość oblubieńcza
5.2. Miłość macierzyńska
5.3. Boża miłość ojcowska
6. Niewierność Izraela
6.1. Grzechy klas kierowniczych
6.2. Naturalistyczny kult Baala
7. Pokuta drogą do zbawienia
7.1. Nadciągający sąd
7.2. Miłosierdzie silniejsze niż grzech
7.3. Pokuta, czyli przemiana serc

IX KSIĘGA JONASZA
1. Treść Księgi Jonasza
2. Rodzaj literacki Księgi Jonasza
2.1. Biografia prorocka
2.2. Utwór dydaktyczny
2.3. Midrasz prorocki
2.4. Nowela
2.5. Tradycja prorocka
3. Powstanie Księgi Jonasza
4. Teocentryzm Księgi Jonasza
5. Bóg pragnie zbawić wszystkich ludzi
6. Poganie zadaniem i wyzwaniem dla Izraela
7. „Znak Proroka Jonasza”

X KSIĘGA MICHEASZA
1. Środowisko geograficzne i historyczne
2. Osoba Proroka
3. Charakterystyka i powstanie księgi
4. Niesprawiedliwość społeczna będzie ukarana
5. Wymogi prawdziwej religii (Mi 6,1-8)
6. W Betlejem narodzi się Mesjasz – Król Pokoju (Mi 5,1-4a)
7. Królestwo Pokoju z Syjonu obejmie cały świat

XI KSIĘGA SOFONIASZA
1. Osoba Proroka
2. Tło historyczne
3. Księga
4. Jeruzalem – miasto buntownicze
5. Dzień gniewu Pana
6. Zbawienie ubogich duchem

XII KSIĘGA NAHUMA
1. Tło historyczne
2. Osoba Proroka
3. Księga
4. Jahwe Bogiem zazdrosnym o swoją cześć
5. Jahwe ucieczką swego ludu
6. Jahwe sędzią pysznej Niniwy

XIII KSIĘGA HABAKUKA
1. Osoba Proroka i ramy czasowe
2. Księga
3. Bóg kontroluje historię
4. Bóg ukarze bezbożnych
5. Bóg zbawi sprawiedliwych
6. Bóg objawi swoją chwałę

XIV KSIĘGA AGGEUSZA
1. Sytuacja historyczna
2. Osoba Proroka
3. Księga Aggeusza
4. Troska o ducha narodu
5. Wołanie o czystość kultu
6. Odbudowa Świątyni warunkiem nastania ery mesjańskiej
7. Zorobabel ucieleśnieniem nadziei związanych z dynastią Dawidową

XV KSIĘGA ZACHARIASZA

A. ZACHARIASZ 1 – 8
1. Tło historyczne
2. Osoba Proroka
3. Księga
4. Królestwo mesjańskie na Syjonie (Za 1 – 8)
5. Odbudowana Świątynia gwarancją powrotu Jahwe i ośrodkiem społeczności mesjańskiej
6. Zorobabel i Jozue narzędziami mesjańskiego zbawienia na Syjonie

B. ZA 9 – 14 (DEUTEROZACHARIASZ)
7. Odrębność Deuterozachariasza
8. Treść Za 9 – 14
9. Struktura Za 9 – 14
10. Czas kompozycji Za 9 – 14
11. Mesjanizm Deuterozachariasza. Mesjanizm eschatologiczny bez osobowego Mesjasza
12. Osobowy Mesjasz czasów eschatologicznych
12.1. Pokorny Król Pokoju (Za 9,9-10)
12.2. Dobry Pasterz
12.3. Pasterz uderzony mieczem
12.4. Wielki „Przebity”

XVI KSIĘGA MALACHIASZA
1. Tło historyczne
2. Autor proroctwa
3. Księga
4. Ideał małżeński
5. Ideał kapłański
6. Ideał kultowy (zapowiedź ofiary doskonałej)
7. Czas spełnienia
7.1. Odpowiedzialność osobista
7.2. Poprzednik „Dnia Pańskiego”

XVII KSIĘGA ABDIASZA
1. Tło historyczne
2. Osoba Proroka
3. Księga
4. Tryumf Bożej sprawiedliwości

XVIII KSIĘGA JOELA
1. Osoba Proroka
2. Data kompozycji
3. Kształt literacki księgi
4. Treść księgi i plan
5. Działanie Boże w życiu narodu
5.1. Klęski naturalne przejawem gniewu Bożego
5.2. Wezwanie do pokuty
7. Ostateczny sąd nad nieprzyjaciółmi Boga
8. Wylanie Ducha Pańskiego i ostateczne Królestwo Boga i Jego ludu

BIBLIOGRAFIA UZUPEŁNIAJĄCA