CZŁOWIEK WOBEC POMOCY... Zarys pracy socjalnej Zobacz większe

CZŁOWIEK WOBEC POMOCY... Zarys pracy socjalnej

Nowy

ks. Józef Młyński

: Academica
: Książki

28,00 zł

Opis

Niniejsza publikacja poświęcona jest pracy socjalnej, która ma na celu pomoc ludziom w ich społecznym zagubieniu. Współczesny człowiek pogrążony w takich zjawiskach, jak narkomania, alkoholizm, przestępczość, chuligaństwo, choroby umysłowe itp., nie potrafi znaleźć odpowiedniego antidotum czy zapewnić sobie odpowiedniej profilaktyki. Pomóc może mu jedynie drugi człowiek, fachowiec – pracownik socjalny. Książka opisuje, jakimi metodami posługuje się pomoc socjalna, by w profesjonalny i nie jednorazowy, ale ciągły sposób pomagać osobom, które tego potrzebują.

Więcej informacji

ISBN 978-83-733283-8-9
rok wydania 2010
ilość stron 248
format B5

Spis treści

ZAMIAST WSTĘPU

ROZDZIAŁ I
PRACA SOCJALNA ORAZ HISTORYCZNE ASPEKTY JEJ POWSTAWANIA
1. Z historii pracy socjalnej
2. Z historii pomocy społecznej
3. Praca socjalna a pomoc społeczna
4. Praca socjalna – próba definicji

ROZDZIAŁ II
PRACA SOCJALNA UNAUKOWIONĄ TEORIĄ
1. Miejsce teorii pracy socjalnej w nauce
1.1. Praca socjalna jako nauka
1.2. Metody pracy socjalnej
2. Praca socjalna wśród innych nauk
2.1. Socjologia a praca socjalna
2.2. Psychiatria a praca socjalna
2.3. Psychologia a praca socjalna
2.4. Pedagogika a praca socjalna
2.5. Doradztwo a praca socjalna
3. Typy badań w pracy socjalnej

ROZDZIAŁ III
PRACA SOCJALNA I JEJ KOMPONENTY
1. Wstępne założenia, cele i zadania pracownika socjalnego
2. Charakterystyczne cechy pracy socjalnej
3. Formy pracy socjalnej
4. Podstawowe funkcje pracy socjalnej
5. Praca socjalna we współczesnym świecie

ROZDZIAŁ IV
ZAGADNIENIA SPOŁECZNEGO FUNKCJONOWANIA W PRACY SOCJALNEJ
1. Problemy społecznego funkcjonowania
2. Definicja społecznego funkcjonowania
3. Problem deprywacji społecznej
3.1. Definicja
3.2. Komponenty deprywacji społecznej
3.3. Rodzaje deprywacji społecznej

ROZDZIAŁ V
POTRÓJNY WYMIAR PRACY SOCJALNEJ W KONKRETNYCH UWARUNKOWANIACH
1. Praktyka pracy socjalnej z jednostkami
1.1. Z historii pracy z przypadkiem
1.2. Definicja pracy z przypadkiem
1.3. Wartości i cele
1.4. Metody pracy z przypadkiem
1.5. Procesy pracy z przypadkiem
2. Praktyka pracy socjalnej z grupą
2.1. Geneza pracy z grupą
2.2. Definicja pracy z grupą
2.3. Cele i zasady pracy z grupą
2.4. Modele pracy z grupą
3. Praktyka pracy socjalnej ze społecznością
3.1. Historyczne uwarunkowania
3.2. Przesłanki i zasady organizacji społeczności
3.3. Cele organizacji społeczności
3.4. Metoda organizacji społeczności
3.5. Procesy i techniki pracy ze społecznością

ROZDZIAŁ VI
ZAGADNIENIA ADMINISTRACJI I PROCESÓW POKREWNYCH W PRACY SOCJALNEJ
1. Administracja
1.1. Z historii administracji
1.2. Administracja – próba definicji
1.3. Zasady i założenia administracji
1.4. Komponenty – składniki administracji
2. Biurokratyczny charakter działania pracy socjalnej

ROZDZIAŁ VII
ŚWIADCZENIA PRACY SOCJALNEJ W GRUPACH I INSTYTUCJACH
1. Świadczenia pracy socjalnej w różnych grupach
1.1. Na rzecz zdrowia psychicznego
1.2. Na rzecz służby zdrowia
1.3. Na rzecz osób starszych
1.4. Na rzecz osób uzależnionych
2. Świadczenia pracy socjalnej w instytucjach
2.1. Praca socjalna w rodzinie
2.2. Praca socjalna w szkole

ROZDZIAŁ VIII
PRACOWNIK SOCJALNY DZISIAJ
1. Osobowość – cechy
2. Wartości
3. Odpowiedzialność etyczna
4. Zawód

NA ZAKOŃCZENIE

DO POCZYTANIA 

DODATEK

BIBLIOGRAFIA